Všeobecné smluvní podmínky
cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

 

 

 

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o na rok 2023

 1. Úvodní ustanovení
 2. 1.Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO: 03269582,

 DIČ: CZ03269582, Spisová značka: C3449903, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen PT) jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je PT a pro všechny služby, prodávané jejím jménem a na její účet, pokud není písemně sjednáno jinak.

 1. 2.PT jako pořadatel prodává zájezdy na základě Smlouvy o zájezdu (dále jen Smlouva), vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu (§ 2525 Občanského Zákoníku). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Pokud není smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě, PT vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení služby jako letenku, voucher atd.
 2. 3.Tyto Všeobecné smluvní podmínky PT jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a PT.

 

 1. Vznik smluvního vztahu
 2. 1.Účastníky smluvního vztahu jsou PT a zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen Zákazník ). Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, staršího 18 let nebo v jejich doprovodu. Smluvní vztah mezi PT a Zákazníkem vzniká v okamžiku uzavření Smlouvy, která je vyhotovena vždy písemně. Smlouva platí pro všechny Zákazníky, uvedené na jedné přihlášce. Na každé přihlášce stačí podpis pouze Zákazníka – objednavatele. Zákazník objednavatel je Zákazník, uvedený na Smlouvě jako první.
 3. 2.Převzetím potvrzené Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a Podmínkami, se kterými souhlasí.
 4. 3.Potvrzením smlouvy se PT zavazuje poskytnout Zákazníkovi služby v rozsahu a kvalitě podle uzavřené Smlouvy a Podmínek, a Zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu ve lhůtách stanovených PT ve Smlouvě a dodržovat povinnosti stanovené smlouvou a těmito Podmínkami.
 5. 4.Předmětem smluvního vztahu mezi PT a Zákazníkem je zájezd nebo jmenovité služby podle objednávky zákazníka, přičemž jejich rozsah je dán Smlouvou nebo písemnou objednávkou služby. Součástí Smlouvy je vytisknutý itinerář zájezdu s vyjmenováním všech zahrnutých služeb, termínu odjezdu a ceny.
 6. 5.Vztahy mezi PT a Zákazníkem se řídí především uzavřenou Smlouvou, těmito Podmínkami, itinerářem zájezdu s vyjmenovanými

službami, platným Občanským zákoníkem a zák. č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav.

 

 1. Práva a povinnosti Zákazníka
 2. 1.Zákazník má právo především na:

3.1.1. poskytnutí služeb, které objednal a zaplatil.

3.1.2. informace ohledně vstupních formalit do zemí kam vede jeho ind. cesta nebo zájezd ještě před podpisem Smlouvy.

 1. 2.Zákazník má povinnost především:

3.2.1. uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu podle těchto Podmínek,

3.2.2. úplně a pravdivě vyplnit údaje ve Smlouvě,

3.2.3. při zájezdu nebo individuální služeb dodržovat vstupní, celní a zdravotní požadavky ohledně vstupu do země, povinné očkování a požadavky vydané v souvislosti s onemocněním COVID 19 a další předpisy navštívené země tak, aby dalším účastníkům zájezdu nebo PT nevznikla škoda.

 

 

V případě zájezdů dodržovat pokyny průvodce, dopravců, hotelové řády a další předpisy, které jsou platné v zemi, kam je zájezd pořádán,

3.2.4. obstarat si platný cestovní doklady a vstupní formality, nutné k návštěvě zemí kam jede zájezd, nebo kde jsou poskytovány ind. služby.

3.2.5. nahradit škodu, která vznikne jeho chováním v případě porušení bodu 3.2.3. nebo bodu 3.2.4.

3.2.6. v případě odstoupení od Smlouvy nebo objednávky služeb zaplatit PT odstupné podle těchto Podmínek a zaplatit škody vzniklé nedodržením Podmínek.

 

 1. Práva a povinnosti PT
 2. 1.PT má právo především:

4.1.1. na úhradu ceny zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu dle těchto Podmínek,

4.1.2. odstoupit od smlouvy nebo poskytování služeb podle zákona nebo těchto Podmínek.

 1. 2.PT má povinnost především:

4.2.1. poskytnout zákazníkovi služby podle Smlouvy nebo objednávky služeb,

4.2.2. informovat řádně, úplně a pravdivě o podstatných skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb ve smyslu zákona.

 

 1. Cena
 2. 1.Cena zájezdu musí být vždy uvedená ve Smlouvě a to včetně možných slev, příplatků či fakultativních akcí.
 3. 2.PT je oprávněna ze zákona zvýšit cenu zájezdu pokud se do 21. dne před začátkem zájezdu zvýší cena dopravy, pohonných hmot, leteckých či přístavních poplatků a dalších poplatků, zahrnutých v ceně zájezdu o více než 10% ode dne kalkulace nebo dojde-li ke zvýšení kursu USD/Kč o více než 10 % oproti dni kalkulace. Den kalkulace zájezdů je 30.10.2022., kdy byl kurs USD/Kč: 24.67 Kč za jeden USD. Pro výpočet slouží pouze kurs České Národní Banky.

 

 1. Platební podmínky

6.1. U Zájezdu se Zákazník zavazuje zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny zájezdu nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Pokud Zákazník nezaplatí zálohu ve stanovené lhůtě, bude rezervace automaticky zrušena.

6.2. U Zájezdu se Zákazník zavazuje zaplatit doplatek všech služeb v plné výši nejpozději 35 kalendářních dnů před začátkem zájezdu. Pokud Zákazník nezaplatí doplatek v plné výši ve stanovené lhůtě, má PT právo jeho rezervaci zrušit a uplatnit Odstupné dle těchto podmínek.

6.3 Lhůtou platby se rozumí den platby v hotovosti PT nebo den připsání platby na účet PT.

6.3. U ostatních služeb či zájezdů na zakázku mohou být platební podmínky sjednány odlišně. V tomto případě musí být jasně uvedené v písemné nabídce nebo smlouvě.

 

 1. Změny smlouvy

7.1. Nutí-li vnější okolnosti PT změnit podmínky zájezdu, navrhne PT zákazníkovi změnu smlouvy. Má –li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede PT v návrhu i výši nové ceny.

 1. 2.Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo do smlouvy odstoupit ve lhůtě nejdéle 5 dnů od oznámení změny Smlouvy. Tato lhůta musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy ve stanovené lhůtě, platí, že se změnou souhlasí.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. 1.Zákazník může odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu vždy, avšak PT pouze pokud je zájezd zrušen, nebo pokud Zákazník porušil svoje povinnosti. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad.

 

 

 1. 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad.
 2. 3. PT může zrušit zájezd nejpozději 21 dnů před jeho zahájením z důvodu nedodržení minimálního počtu klientů nebo z důvodu vyšší moci.
 3. 4. Minimální počet Zákazníků na zájezdu PT je 8, pokud není stanoveno jinak v popisu zájezdu, který je součástí Smlouvy.
 4. 5. Zákazník může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení je povinen průkazným způsobem, buď doporučeným dopisem nebo e- mailem na adresu: info@profitrips.cz, písemně oznámit PT.V případě zaslání odstoupení e- mailem tento e- mail PT obratem potvrdí a odešle Zákazníkovi konfirmační e- mail, že PT odstoupení od smlouvy obdržela. Výše odstupného se řídí podle data doručení Odstoupení PT.
 5. 6.V případě odstoupení PT od smlouvy pro porušení povinností zákazníka nebo odstoupil-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinností PT zaplatí zákazník PT odstupné (účtuje se za každou os., které se odstupné týká) dle skutečných nákladů PT, nejméně ve výši:

- 35 % z celkové ceny zájezdu nebo služby při stornování od podepsání smlouvy do 60. dne před zahájením zájezdu nebo poskytování služby

-  50 % z celkové ceny zájezdu nebo služby při stornování od 59. dne do 50. dne před zahájením zájezdu nebo poskytování služby

- 75 % z celkové ceny zájezdu nebo služby při stornování od 49. do 14. dne před zahájením zájezdu nebo poskytování služby

 - 90 % z celkové ceny zájezdu nebo služby při stornování od 13. do 6. dne před zahájením zájezdu nebo poskytování služby

- 100 % z celkové ceny zájezdu nebo služby při stornování 5. a méně dnů před zahájením zájezdu nebo poskytování služby

 1. 7.U jednotlivých individuálních služeb, jako je ubytování, prodej letenek, pronájmy aut atp. jsou stornovací podmínky závislé na dodavatelích jednotlivých služeb a jsou odlišné od Podmínek. V těchto případech bude odstupné specifikováno Zákazníkovi písemně společně s nabídkou služby.
 2. 8.Pro stanovení odstupného je rozhodující datum skutečného oznámení storna CK, tj. doručení doporučeného dopisu nebo e- mailu na adresu : info@profitrips.cz nebo potvrzení prodejce o přijetí storna.

 

 1. Postoupení smlouvy
 2. 1.Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí Zákazník smlouvu postoupit.
 3. 2.Vzhledem k tomu, že klienti PT létají na zájezdy pravidelnými leteckými linkami a změna jména může vyžadovat vystavení nové letenky, nemusí být vždy volné místo pro postupníka v daném letu se zájezdem. V tom případě je změna možná jen pokud se PT a postupník dohodnou na jiném letu a pokud postupník zaplatí všechny náklady na změnu nebo zakoupení letenky. Pokud se nedohodnou, není změna zákazníka možná.
 4. 3. Postupitel i postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě všech nákladů, které PT vzniknou vzhledem ke změně zákazníka, především přerezervováním či vystavením nové letenky a stornem jiných služeb, které zněly na jméno postupitele.

 

 1. Vady zájezdu, reklamace, odpovědnostní vztahy
 2. 1.Nemá-li zájezd vlastnosti, uvedené ve Smlouvě, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.
 3. 2.Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jaký určuje Smlouva, vrátí PT Zákazníkovi rozdíl v ceně.

 

 

 

 1. 3.Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
 2. 4. PT nenese zodpovědnost za služby, které si Zákazník koupí sám v průběhu zájezdu mimo program. PT nenese zodpovědnost za skutečnosti, kterým nemůže zabránit, zejména přírodní katastrofy, zpoždění pozemní i letecké přepravy, časové ztráty, způsobené mimořádnými bezpečnostními opatřeními v zemi kde zájezd pobývá.
 3. 5.PT nenese zodpovědnost za náklady, vzniklé Zákazníkovým nerespektováním pokynů PT, pokynů průvodce, pokynů dopravce, hotelového řádu či porušení Smlouvy ze strany Zákazníka. Porušením Smlouvy je pozdní příchod na odlet či odjezd a to nejen na začátku zájezdu, ale i při přeletech nebo přejezdech v době trvání zájezdu. Za předmět reklamace se nepovažují vady, škody a újmy způsobené zákazníkovi, které jsou předmětem pojistného plnění nebo které jsou z pojistného plnění výslovně vyňaty. Předmětem reklamace nemůže být zpoždění letu pravidelné letecké linky nebo zpoždění či poškození zavazadel při letecké přepravě.
 4. 6.Při neuskutečnění fakultativních akcí k zájezdu z jakéhokoli důvodu proplatí PT Zákazníkovi jejich cenu. PT nebude proplácet Zákazníkovi kompenzace z jakéhokoliv důvodu nad výši zaplacené ceny fakultativní akce.

 

 1. Pojištění
 2. 1.Rozsah pojištění zahrnutého v ceně zájezdu je vždy uveden u nabídky zájezdu, která je součástí Smlouvy. PT nabízí ještě před uzavřením Smlouvy doplňující pojištění, PT je pouze zprostředkovatelem mezi pojišťovnou a Zákazníkem. Nároky na pojistné uplatňuje Zákazník přímo u pojišťovny. Pojistná smlouva vzniká okamžikem uhrazení zálohy na zájezd Zákazníkem a PT je povinná předat Zákazníkovi doklad o uzavření pojistné smlouvy.
 3. 2.Cena zájezdu vždy obsahuje i pojištění proti insolvenci PT, které je dostupné na webových stránkách www.profitrips.cza na vyžádání Zákazníka je PT povinna je předložit.

 

 1. Ostatní podmínky
 2. 1.PT nenese odpovědnost za zničení, odcizení či poškození osobních věcí Zákazníka v době trvání zájezdu.
 3. 2.PT musí předat Zákazníkovy všechny potřebné doklady k zájezdu dle dohody, nejpozději v den odletu na letišti.
 4. 3.PT komunikuje se Zákazníkem pomocí e- mailu, pokud není dohodnuto jinak ve výjimečných případech na žádost Zákazníka.

 

13 Zpracování osobních údajů

 1. 1. Zákazník objednavatel prohlašuje, že je zmocněn k tomuto souhlasu i za Zákazníky, společně přihlášené na jedné Smlouvě. Zákazník objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů i osobních údajů dalších spolucestujících v souladu s nařízením Evropské Unie o nakládání s osobními údaji (GDPR).
 2. 2 Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy, bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 

 

 

 1. 3. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v předchozím odstavci v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během čerpání služby či zájezdu. Pokud se zákazníkova destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahraničním partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka.
 2. 4. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS nebo e-mailem. nebo poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@profitrips.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
 3. 5. Pro účely ochrany osobních údajů se smlouvou rozumí jakákoliv smlouva, kterou CK uzavírá se zákazníkem.
 4. Závěrečná ustanovení
 5. 1.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.10.2022.
 6. 2. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.